ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

31 Μαρτίου, 2021
Τράπεζα της Ελλάδος

Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα για την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε, υποβλήθηκε και αναρτήθηκε την 29/3/2021 στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα […]