ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

14 Μαΐου, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς κάθε Τετάρτη, 15:00 -19:10, από την Τετάρτη, 6 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018