Ταυτότητα

Σκοπός της έκδοσης του περιδικού “Ευρωασφαλιστική” είναι να εκφράσει με σύγχρονο τρόπο τις εξελίξεις και τις νέες συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται σε Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο στον Τομέα Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Η “Ευρωασφαλιστική” φιλοδοξεί να καταγράφει τις αλλαγές, τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις προοπτικές της Ελληνικής Αφαλιστικής Αγοράς. Η “Ευρωασφαλιστική” παρουσιάζει ανάγλυφα την πορεία ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα. Πορεία που έχει να επιδείξει δυναμισμό και ικανότητα προσαρμογής με επιτυχία.

Στις σελίδες του περιοδικού υπάρχουν θέματα μακροοικονομικού ενδιαφέροντος, ΄Αρθρα, Συνεντεύξεις, Μελέτες, Παρουσιάσεις που αφορούν το Management επιχειρηματικής στρατηγικής, τις πωλήσεις, την εκπαίδευση, τις Δημόσιες Σχέσεις και την Μηχανοοργάνωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι στα περιεχόμενα κάθε τεύχους του Περιοδικού γίνεται ανάλυση της κίνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, όπως Αμοιβαία Κεφάλαια, Leasing, Πιστωτικές Κάρτες, κ.λ.π.