“Πολιτιστική Χορηγία” της INTERLIFE Ασφαλιστικής στο ΚΘΒ