ΕΑΔΕ: σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο του έτους 2019