Υψηλή Κερδοφορία το Α΄ Εξάμηνο 2021 για την INTERLIFE