Υψηλά ποσοστά από την έρευνα ικανοποίησης των συνεργατών της INTERLIFE