Το Ε.Ι.Α.Σ. συμμετέχει στο Έργο RARE του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δελτίο Επικοινωνίας