Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.