Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. έτους 2023