Συμμετοχή του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
(UN Global Compact)