Περαιτέρω άνοδος στους Δείκτες Φερεγγυότητας της ‘’NP Ασφαλιστική’’ το 2021