Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων & Αξιολόγησης Κινδύνων