Ο Γιώργος Καραβίας στο μετοχικό κεφάλαιο της NAFTILUS INSURTECH