ΙNTERLIFE: Δημοσίευση Απολογισμού Υπευθυνότητας 2022