Η Karavias Underwriting Agency Ασφαλίζει την «Art Thessaloniki 2021»