Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής