Η CNP Assurances σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») αναφορικά με την πώληση της CNP Cyprus Insurance Holdings («CNP Cyprus»)