ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου