ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Αναδιοργάνωση Διοικητικού Συμβουλίου