Η Εθνική Ασφαλιστική ξεχώρισε στο CR INDEX 2019-2020