Η Groupama Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO:19600 για την κανονιστική της συμμόρφωση