Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας Ομίλου ΑΧΑ Α’ τριμήνου 2019