Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας κατά ISO 9001:2015