Ομόφωνη Έγκριση του αιτήματος του ΣΠΑΤΕ για Συμμετοχή στην ΕΑΔΕ