Νέα ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.