Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, στην Αθήνα, το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022