Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Practice (EDI 2019)