Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών