Εκδήλωση της INTERLIFE στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022