30 χρόνια ΣΕΜΑ
Με κοινό όραμα για μια ισχυρότερη ασφαλιστική αγορά