Η Υδρόγειος Ασφαλιστική επιλέγει τη SAS για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17