Ετήσια Τακτική Συνέλευση 2020 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α