Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων έτους 2019 από την ΕΑΕΕ

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων Στοιχεία έτους 2019

Η έρευνα

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:

  • Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων)
  • Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πωλήσεων
  • Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς
  • Καταγράφει την διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Στην έρευνα του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 2019 ενώ στους συγκριτικούς πίνακες / γραφήματα παρατίθενται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

Τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων
1.1 Το αποτέλεσμα της έρευνας Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη των ετών 2019 και 2018 αναφορικά με την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές.
Συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018). Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκαν 1,1 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,55 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. € και 1,5 εκατ. €.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας ΕΑΕΕ

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2019 (για το 2018 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, διπλασιάστηκαν σχεδόν (+ 94%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου. Πρόκειται για μεγάλο πλήθος μελών πληρώματος, συμβολαίων που τοποθετήθηκαν την τελευταία χρονιά στην εγχώρια αγορά και εμφάνισαν αυξημένα περιστατικά εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσό (+ 49,2%). Επίσης, αύξηση κατέγραψε το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+3,1%).

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».
Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).
Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (20,1% αντίστοιχα).
Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 1: Κανάλια διαμεσολάβησης – ποσοστιαία συμμετοχή

2. Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία

Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. Τα αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα (από ασθένεια ή από ατύχημα), νοσοκομειακή περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις.

2.1 Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Πίνακας 2: Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις έτους 2019

2.2 Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Πίνακας 3: Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις έτους 2019

Γράφημα 2: Ανάλυση αποζημιώσεων (πληρωθείσες + εκκρεμείς) ανά αιτία

3. Μελέτη των αποζημιώσεων

Στη συνέχεια καταγράφονται οι αποζημιώσεις του κλάδου αθροιστικά ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αναλύεται στατιστικά η χρονική εξέλιξή τους.

3.1 Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος

Στην παρούσα παράγραφο καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα τελευταία εννέα χρόνια. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν αφορούν στις πληρωθείσες αποζημιώσεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς και αυτών που εκκρεμούν για τη χρονική περίοδο 2011-2019.

Πίνακας 4: Ποσά πληρωθεισών αποζημιώσεων (€)

Πίνακας 5: Ποσά εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους έτους (€)

Γράφημα 3: Χρονική εξέλιξη αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Πίνακας 6: Πλήθος ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν

Πίνακας 7: Πλήθος εκκρεμών ζημιών τέλους έτους

3.2 Στατιστική επεξεργασία εξέλιξης των αποζημιώσεων

Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει την στατιστική επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα πιθανώς να δίνουν μία εύλογη εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών και των δεικτών.
Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανεκτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου chain-ladder. Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων αποζημιώσεων (εκκρεμών και πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικά στοιχεία αποζημιώσεων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό των εκκρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Πίνακας 9: Συγκεντρωτικά πλήθους ζημιών

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας, της πληρωθείσας ζημίας και της εκκρεμούς ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων εννέα ετών.

Πίνακας 10: Υπολογισμός μέσης ζημίας (ποσά σε €)

Γράφημα 4: Εκτίμηση εξέλιξης μέσης ζημίας

 

 

 
 

Share This Post