Κορυφαία διάκριση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.