Υψηλές αποδόσεις από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της INTERLIFE