ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ_ Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς_Έναρξη 6 Ιουνίου 2018Ακαδημαϊκή Συνεργασία Ε.Ι.Α.Σ και Πανεπιστημίου Πειραιώς κάθε Τετάρτη, 15:00 -19:10, από την Τετάρτη, 6 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Η Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Management και, ειδικότερα, Sales Management και Sales Force Management, ικανή να εγγυηθεί τους πλέον καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους Διοίκησης των φυσικών ή ανθρώπινων Δικτύων Πωλήσεων και των λειτουργιών τους.
Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει εξαιρετικά σύγχρονα «εφόδια» διοίκησης, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία Management  και  πρωτίστως,  στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές  Sales Management και Sales Force Management.

Περιγραφή και Θεματολογία
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων (Δίκτυα Agency, Πρακτορειακά και Μεσιτικά Δίκτυα Πωλήσεων) αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περιβάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και την απόδοση τους.
Η Διοίκηση των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων καθίσταται, έτσι, ακόμη πιο απαιτητική και περίπλοκη, ενώ καλεί τους επί κεφαλής τους  (Διευθυντές και Επιθεωρητές Πωλήσεων,
Agency και Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και στις νεοδιαμορφωνόμενες συνθήκες του ρόλου τους.

 • Να εγγυηθούν την επίτευξη των στόχων που αναλαμβάνουν. 
 • Να αναπτύσσουν και να προσελκύουν αξιόλογα νέα στελέχη πωλήσεων, υψηλής απόδοσης. 
 • Να συγκροτούν και να διοικούν Sales Teams υψηλών προσόντων ποιότητας και παραγωγικότητας. 
 • Να εγγυώνται την επίτευξη υψηλών ποιοτικών δεικτών απόδοσης, όπως υψηλής διατηρησιμότητας και ανανεωσιμότητας εργασιών, επικερδούς Product Μix, κ.ο.κ.

 Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων αναλύει τις προαναφερόμενες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις επιδράσεις τους στα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων, ενώ προτείνει τεκμηριωμένους και εμπεριστατωμένους τρόπους αποτελεσματικής ανάπτυξης και διοίκησής τους, αλλά και ανάπτυξης και διοίκησης των πόρων τους, των λειτουργιών και των εργασιών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:  

α. Νέο Οικονομικό και Θεσμικό Περιβάλλον, Περιβάλλον Αγοράς και Απορρέουσες Ευκαιρίες Πωλήσεων

β. Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Πωλήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων

γ. Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Επιλογή  & Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

δ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ε. Οργάνωση «Δυνάμεων» Σύγχρονων Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων

στ. Ηγεσία και η «Τέχνη» της Διεύθυνσης

ζ.  Εποπτεία Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

η. Καινοτομική Στρατηγική και Τακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

θ. Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

 • Αξιοποίηση Social Media
 • Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
 • Financial Planning Management

ι. Business Plan Project

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers)

β. Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….)

γ. Στελέχη εκπαίδευσης, Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων Τομέων Δραστηριότητας των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν τις παραστάσεις τους, να αποκτήσουν αναλυτικές «εικόνες» της Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ την απόδοση της εργασίας τους και να ανατοποθετήσουν, εάν το επιθυμούν, τις προοπτικές εξέλιξής τους.

δ. Ενδιαφερομένους που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν την τεχνογνωσία τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, προς τον σκοπό περαιτέρω ισχυροποίησης των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές
Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Τεχνογνώστες της Ασφαλιστικής Αγοράς, ειδικότερα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ως ακολούθως:

 • ο κος Γιάννης Πολλάλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης. Ο κος Γ. Πολλάλης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεχτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business.
 • ο κος Αντώνης Κατσαλής, διδάκτωρ του Exeter University της Μ. Βρετανίας, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Επικοινωνίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων. O κος Α. Κατσαλής διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων και στην οργάνωση και τη διοίκησή του κατά τρόπους που επιδρούν θετικά στην απόδοση της εργασίας του, την καθιστούν καινοτομική και πολλαπλασιάζουν το αποτέλεσμά της.
 • ο κος Γεράσιμος Βασιλείου, με αξιοσημείωτες σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA του Kingston University της Μ. Βρετανίας.

Ο κος Γ. Βασιλείου διαθέτει μακρά διευθυντική εμπειρία Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διεθνή περιβάλλοντα εργασίας. Σήμερα είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πολυεθνικών και Ελληνικών, επί θεμάτων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

 Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης στη Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου.
Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης και οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών τυγχάνουν ευρείας απήχησης και αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, καθώς πιστοποιούν την υψηλή τεχνογνωσία Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, ενώ αντανακλούν στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό κύρος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην εφαρμοσμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής
Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει διάρκεια σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαιδευτικής ενότητας e-learning, και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. και, κατόπιν ανακοίνωσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάθε Τετάρτη, 15:00 – 19:10, από την Τετάρτη, 6 Ιουνίου έως και την Τετάρτη, 11 Ιουλίου. Αναλυτικά, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Προγράμματος ως εξής:

 • Τετάρτη 6 Ιουνίου 
 • Τετάρτη 13 Ιουνίου
 • Τετάρτη 20 Ιουνίου
 • Τετάρτη 27 Ιουνίου
 • Τετάρτη 4 Ιουλίου
 • Τετάρτη 11 Ιουλίου

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €680
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €460 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €800
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €680 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €340

  Εξέταστρα Πιστοποίησης: €40

Οι αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018.


Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση εγγραφής

 
 

Share This Post