Εκπαιδευτικό σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης & Ασφαλιστικής Τεχνικής

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Μαρτίου 2020, 16.00-19.20.

Περιγραφή και Θεματολογία Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Αφορούν στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην ευθύνη μας έναντι τρίτων, στην περιουσία μας και στο μέλλον μας. Μάλιστα, καθώς συναρτώνται με κινδύνους που μας απειλούν, προερχόμενους από οικονομικές αβεβαιότητες, φυσικά φαινόμενα και αδόκητα γεγονότα, η Ιδιωτική Ασφάλιση ενδείκνυται να είναι κορυφαίο σημείο του ενδιαφέροντος μας, πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή υποχώρησης του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κράτους Πρόνοιας και των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, στις επιθυμίες μας και στις ανάγκες μας.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αντιμετωπίζει ολιστικά το πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Ζωής, τις Ασφαλίσεις Υγείας, τις Ασφαλίσεις Ευθύνης και τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, ενώ αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:

1. Η Έννοια της Ασφάλισης και Οργάνωση της Ασφαλιστικής Αγοράς

 • Ο θεσμός της Ασφάλισης και Ασφαλιστικές Έννοιες
 • Βασικές διακρίσεις Ασφαλίσεων
 • Ασφαλιστικοί Φορείς και Κρατική Εποπτεία
 • Οι 3 πυλώνες της Οδηγίας Solvency II
 • Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά με στατιστικά στοιχεία

2. Ασφαλιστική Σύμβαση

 • Έννοια και περιεχόμενο Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Συμβαλλόμενα Μέρη
 • Ο Λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της ασφάλισης
 • Αίτηση ασφάλισης, δικαίωμα εναντίωσης και προβλέψεις άσκησής του
 • Διάρκεια και τύποι Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Ασφαλιστικό συμφέρον και διακρίσεις του
 • Γενικοί και ειδικοί όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Ασφαλιστικά βάρη των συμβαλλομένων μερών και επιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικών βαρών
 • Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης

3. Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι

 • Έννοια του κινδύνου
 • Διακρίσεις κινδύνων και ασφαλίσιμοι κίνδυνοι
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης του κινδύνου
 • Αποφυγή, Πρόληψη και Κράτηση του κινδύνου
 • Μεταβίβαση κινδύνων, Συνασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Ανάληψη Κινδύνου, Ασφαλιστική Τεχνική και Αρχές Underwriting
 • Επέλευση ζημιογόνου γεγονότος και Διαδικασία Αποζημίωσης

4. Βασικές αρχές της Ασφάλισης Ζημιών

 • Ασφαλιστική αξία, Ασφαλιστικό ποσό
 • Υπασφάλιση, Υπερασφάλιση, Συνασφάλιση
 • Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο
 • Απαλλαγές και τύποι απαλλαγών
 • Η έννοια της Αποζημιωτικής αρχής

5. Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης Ασφαλίσεις Ζημιών

 • Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης
 • Αστική ευθύνη
 • Χερσαία οχήματα
 • Πιστώσεις και Εγγυήσεις
 • Νομική προστασία
 • Κλάδος Βοηθείας Ασφαλίσεις Προσώπων
 • Κλάδος Ζωής (Βασικά Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής)
 • Ασφαλίσεις επιβίωσης
 • Προσαρτήματα, συμπληρωματικές καλύψεις
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις

6. Αντασφάλιση (έννοια και σκοπός)

Η προσέγγιση των προαναφερόμενων θεμάτων εμπλουτίζεται με παραδείγματα και case studies, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να αποκτήσει «ζωντανή» αίσθηση των τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας, επιπλέον της θεωρητικής προσέγγισής τους.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής εδώ.

 
 

Share This Post